GİFAM Hakkında

 • Fındık ile ilgili her konuda, bilgi birikimi ve teknoloji aktarımının sağlanmasına katkıda bulunmak,
 • Fındık tarımının bilimsel yöntemlerle ve piyasanın kalite kriterlerine uygun şekilde yapılmasını sağlamak amacıyla saha, literatür ve laboratuar araştırmaları yapmak,
 • Kalkınma planlarının öngördüğü konularda karşılaşılabilecek araştırma ve geliştirme sorunlarına çözüm yolları aramak, bu amaçla araştırmacı ve uygulayıcı kuruluşlar arasında köprü görevini üstlenmek,
 • Üniversiteler ve diğer araştırma kurumlarıyla proje alışverişinde bulunmak, işbirliği yapmak,
 • Ulusal ve uluslararası araştırma kuruluşlarıyla, ortak projeler hazırlamak ve uygulamaya koymak,
 • Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri bilimsel toplantılarla, özel bilgi ve beceri kazandırmaya yönelik alanlarda eğitim ve öğretim programları düzenlemek; Merkezin yaptığı çalışmaları bu ve benzeri toplantılarda sunmak,
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlara danışmanlık yapmak ve bu kuruluşlardan talep edilecek projeleri ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulamak,
 • Fındık alanında çalışan araştırmacıların çalışmalarında kurumsal koordinasyonu sağlamak,
 • Yapılacak her türlü bilimsel çalışmanın sonuçlarını dergi, kitap, web sitesi ve bilgi paylaşım yollarıyla yayımlamak,
 • Türkiye’nin yaptığı ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları ve Üniversitelerin ilgili birimleri ile ortak eğitim-öğretim, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,
 • Araştırma ve eğitim çalışmalarını yürütmek üzere Merkezin çalışma alanlarında araştırma ve uygulama birimleri ve proje grupları kurmak,
 • Giresun İl’inde üretilen fındığın kalitesinin korunması ve tanıtılması için çalışmalar yapmak,
 • Fındığın sadece meyvesiyle değil, iç ve dış kabuğu ile değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
 • Fındık konusunda stratejik ve kültürel çalışmalar yapmak